اطلاعیه سازمان ثبت احوال درباره تعویض شناسنامه و کارت ملی

·ما هیچ مشکلی برای دسترسی افراد برای رفع مشکلات مدرک هویتی خود نداریم، اما توصیه می کنیم قبل از ایام انتخابات، – رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ما هیچ مشکلی برای دسترسی افراد برای رفع مشکلات مدرک هویتی خود نداریم، اما توصیه می کنیم قبل از ایام انتخابات، برای تعویض یا …
منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع