خریداران خودروهای مونتاژی به خاک سیاه نشستند

·

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع