خودروهای مفهومی دوج دهه 1980 و 1990

·

مفهوم دوج پاور واگن 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم Dodge Epic 1992 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج ونوم 1994 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج ونوم 1994 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج Intrepid ESX 1996 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج چارجر 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

این مقاله که توسط دیوید پی کاسترو نوشته شده است، در اصل در ClassicCars.com، شریک تحریریه Motor Authority منتشر شده است.

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

کانسپت Dodge Copperhead 1997 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم Dodge Sidewinder 1997 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج نئون 1991 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم Dodge Epic 1992 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

1988 مفهوم بی‌باک Dodge (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج Intrepid ESX 1996 (تصویر از طریق Stellantis)

کانسپت Dodge Copperhead 1997 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج نئون 1991 (تصویر از طریق Stellantis)

1988 مفهوم بی‌باک Dodge (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج وایپر 1989 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم Dodge Sidewinder 1997 (تصویر از طریق Stellantis)

مفهوم دوج پاور واگن 1999 (تصویر از طریق Stellantis)

0 پاسخ به “خودروهای مفهومی دوج دهه 1980 و 1990”