ظرفیت خالی 4 خودروساز در سامانه یکپارچه/ عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه ادامه می یابد؟

·

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع