متقاضیان خرید خودرو بخوانند

·

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع