نقص سیستم تعلیق باعث فراخوانی پورشه کاررا GT می شود

·

به گفته باب: ما به ماشین های عجیب و غریب بیشتری نیاز داریم!

در صورتیکه آن را از دست دادید:

این پورشه کاررا GT به دلیل نقص احتمالی در تعلیق آن که می تواند به خطر بیفتد فراخوان می شود قدرت مانور این سوپراسپرت و خطر تصادف را افزایش می دهد، به عنوان آژانس ملی ترافیک ایمنی بزرگراه توصیف. این به خاطر آوردن به طور خاص 489 مدل پورشه کاررا GT 2004-2005 یا حدود یک سوم کل را تحت تاثیر قرار می دهد. کاررا جی تی مدل های تولید شده، با توجه به ماشین و راننده.