پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه ستاد ثبت نام کنند

·

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع