پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بر اساس جدول زمانبندی در سامانه ستاد ثبت نام کنند

·

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع